هلال احمر
1/8/2022 12:59:51 PM | 482

دریافت فایل عنوان
اساسنامه هلال احمر
  •  
  • محل دفتر: ساختمان مرکزی دانشگاه
  •  
  • مسئول هلال احمر: آقای رامتین امیدی
  •  
  • اهداف و وظایف : 
  •  

مدیریت فرهنگی دانشگاه فناوری های نوین آمل