کانون گردشگری
1/8/2022 12:42:04 PM | 458

دریافت فایل عنوان
اساسنامه کانون گردشگری
  •  
  • محل دفتر: ساختمان مرکزی دانشگاه
  •  
  • دبیر کانون: خانم معصومه امیری
  •  
  • اهداف و وظایف:
  •  

ٰٰمدیریت فرهنگی دانشگاه فناوری های نوین آمل