هیات دانشجویی
1/8/2022 1:08:48 PM | 464

دریافت فایل عنوان
اساسنامه هیات دانشجویی
  •  
  • محل دفتر: ساختمان مرکزی دانشگاه
  •  
  • مسئول هیات: خانم فاطمه سادات هاشمی
  •  
  • اهداف و وظایف:
  •  

مدیریت فرهنگی دانشگاه فناوری های نوین آمل