انجمن علمی زیست فناوری
5/16/2022 10:49:16 AM | 630

دریافت فایل عنوان
اساسنامه انجمن علمی زیست فناوری
گزارشکار فعالیت های انجمن علمی زیست فناوری - آذر 1400
گزارشکار فعالیت های انجمن علمی زیست فناوری - دی وبهمن 1400
گزارشکار فعالیت های انجمن علمی زیست فناوری - اسفند 1400 و فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱
 •  
 • محل دفتر: ساختمان مرکزی دانشگاه
 •  
 • دبیر انجمن: خانم فرشته اصبحی سیس
 •  
 • اهداف و وظایف:
 • ایجاد نشریه و گاهنامه
 • برگزاری کارگاه های سرچ و تحقیق و مقاله خوانی
 • دوره های مقاله نویسی
 • کارگاه های طراحی پرایمر و PCR
 • برگزاری کارگاه های علمی و آزمایشگاهی
 • مصاحبه با اساتید
 • گردش های علمی
 • ایده گیری و تشکیل تیم های تحقیقاتی
 • دوره های کیت سازی
 • برگزاری وبینارهای موضوعی
 • همکاری با اتحاد زیست شناسان ایران و بیوتک نتوورک
 •  

مدیریت فرهنگی دانشگاه فناوری های نوین آمل