انجمن علمی دامپزشکی
2/6/2022 9:27:54 AM | 525

دریافت فایل عنوان
اساسنامه انجمن علمی دامپزشکی
 •  
 • محل دفتر: ساختمان مرکزی دانشگاه
 •  
 • دبیر انجمن: خانم فاطمه مرادی
 •  
 • اهداف و وظایف:
 • به منظور حمایت از فعالیت های خود جوش علمی و پژوهشی دانشجویان و شناسایی و جذب دانشجویان مبرز و علاقمند و هدایت آنها در مسیر بالندگی علمی و فرهنگی و گسترش فرهنگ مشارکت و همکاری های گروهی در عرصه های پژوهشی ، این انجمن با عنوان انجمن علمی دانشجویی دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل تشکیل شد .
 • تعمیم وتعمیق روابط علمی و پژوهشی اعضا
 • تقویت خلاقیت وشکوفایی استعداد دانشجویان در عرصه علمی ، پژوهشی
 • به هنگام کردن دانش اعضا و آشنایی بیشتر با ماسئل موضوع انجمن
 • شناسایی دانشجویان نخبه وممتاز وبهره گیری از مشارکت آنان در ارتقای فضای علمی دانشکده و دانشگاه
 • ایجاد زمینه های تحقیقاتی جدید در جهت باروری علمی اعضا و ارائه راهبرد های علمی در جهت حل مشکلات
 • کمک به اعضا در زمینه آموزشی و پژوهشی
 • ایجاد ارتباط با انجمن ها و موسسات علمی و تحقیقاتی داخل و خارج کشور پس از تصویب کمیسیون شورای مرکزی ،در راستای تبادل اطلاعات علمی و شناساندن توانمندی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
 • قانونمند کردن ونهادینه ساختن فعالیت های علمی وپژوهشی دانشجویی
 • مهیا ساختن محیطی مناسب برای اعضا به منظور :
 • - تبادل نظر علمی ، تخصصی و آماده سازی زمینه برای کارهای حرفه ای وایجاد خلاقیت و فعالیت های علمی و پژوهشی
 • - ارائه طرح های پژوهشی در ارتباط با موضوع انجمن که تامین هزینه های طرح ، فقط پس از تصویب طرح در کمیسیون شورای مرکزی انجمن امکان پذیر خواهد بود.
 • - شناخت استعداد ها و هدایت انها به سوی مراکز نیازمند

مدیریت فرهنگی دانشگاه فناوری های نوین آمل