نشریات دانشجویی
1/9/2022 11:27:12 AM | 541

دریافت فایل عنوان
فرم درخواست مجوز انتشار نشریات دانشگاهی
اعلام نظر کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه
فرم استعلام آموزشی و انضباطی صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سر دبیرنشریات
فرم اعلام شکایت از نشریات دانشگاهی
فرم تغییر مشخصات نشریات