آیین‌نامه‌های فرهنگی
9/23/2021 9:14:36 AM | 637

دریافت فایل عنوان
آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان
  دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان 
  آیین نامه کانونهای فرهنگی دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
  دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی
  ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی 
  شیوه نامه برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در کمیته های ناظر بر نشریات 
  دستورالعمل آیین جشن دانش آموختگی دانشگاهها
  آیین نامه تشکیل کرسیهای آزاد اندیشی در دانشگاهها 
آیین نامه حفظ حدود آداب اسلامی در دانشگاهها
منشور حقوق دانشجویی